ผู้บริหารของเรา

คุณสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ
Chief Executive Officer,
Ouay Un Dispensary Co., Ltd.

 

เภสัชกร พิเศษศักดิ์ สมบูรณ์เวชชการ
Managing Director,
Herbal One Co., Ltd.

คุณวลัยทิพย์ สมบูรณ์เวชชการ
Chief Financial Officer,
Ouay Un Dispensary Co., Ltd.

 

 

คุณนิชา สมบูรณ์เวชชการ
Assisant Managing Director,
HR director, Ouay Un Dispensary Co., Ltd.

 

คุณชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ
Technical Director,
Import/Export Manager, Ouay Un